ZPV 1,5 -2,5 (8 -1) OG - Распределитель потенциала